INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podanych wyżej danych osobowych jest R&M Rafał Mieńciuk z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ul. Anny Danysz 21, NIP: 7822416440, Regon: 147309663 (dalej jako „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak również mailowo na adres: rami.poznan@gmail.com.

2. Podane wyżej dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

a) realizacji prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych pacjenta w tym celu,

b) prowadzenia przez Administratora ksiąg rachunkowych oraz wykonywania obowiązków podatkowych – np. wystawianie rachunków za wykonane przez Administratora usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych.

c) prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora

3. Administrator informuje również, że przetwarzanie danych osobowych pacjenta będzie następować zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej „RODO”. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Administrator informuje, że dane osobowe podane powyżej przetwarzane będą w celach, o których mowa w ust. 2 powyżej na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw – w celu wskazanym w ust. 2 pkt a) powyżej,

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w celu wskazanym w ust. 2 pkt b) powyżej.

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest promowanie własnych towarów i usług Administratora w celach marketingowych – w celu wskazanym w ust. 2 pkt c) powyżej.

4. Ponadto Administrator informuje, że:

a) z Administratorem można kontaktować się, niezależnie od możliwości kontaktu korespondencyjnego adres i e-mail podany w ust.1;

b) dane osobowe przetwarzane będą w celach opisanych powyżej;

c) dane osobowe wskazane powyżej będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług, chyba że konieczność ich dłuższego przechowywania wynikać będzie z terminu przedawnienia roszczeń, konieczności przetwarzania danych osobowych na potrzeby toczących się sporów sądowych lub z uwagi na obowiązki nałożone na administratora przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

d) odbiorcami danych osobowych/kategoriami odbiorców danych osobowych, którym dane mogą zostać udostępnione są: podmioty świadczące usługę obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, obsługi kadrowo-płacowej, rachunkowej, dostawcom usług niezbędnych dla wykonania umowy, np. dostępu do systemów informatycznych itp.

e) zgodnie z postanowieniami RODO każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać na podstawie RODO od Administratora dostępu do tych danych osobowych, które jej dotyczą, a także może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

f) zgodnie z postanowieniami RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo, na podstawie RODO, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi danych osobowych, w tym wypadku Spółce, nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo, na podstawie RODO, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów;

g) zgodnie z postanowieniami RODO, każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, będzie od dnia wejścia w życie RODO przysługiwać prawo do przenoszenia danych, zgodnie z RODO. Oznacza to, że osoba, której dane dotyczą, będzie mieć prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi danych, w tym wypadku Spółce, oraz będzie mieć prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora danych, któremu dostarczono te dane osobowe, w przypadkach określonych w RODO;

h) zgodnie z postanowieniami RODO każda osoba, której dane dotyczą, będzie mieć na gruncie RODO prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, swoje miejsce pracy lub które jest miejscem domniemanego naruszenia, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza przepisy RODO.