Niniejsza Polityka prywatności, ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez R&M Rafał Mieńciuk z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ul. Anny danysz 21, NIP: 7822416440, Regon: 147309663 (dalej zwanego Sprzedającym), za pośrednictwem witryny pod domeną www.panipanigadzet.pl (dalej zwaną Witryną).

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

(obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.)

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest R&M Rafał Mieńciuk z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ul. Anny danysz 21, NIP: 7822416440, Regon: 147309663 (dalej: Administrator danych).

2. Administrator danych będzie zbierał od Klientów za pośrednictwem Witryny następujące dane osobowe Klientów:

a) Imie i Nazwisko

b) Adres korespondencyjny

c) Adres email

d) Numer telefonu

e) Adres zamieszkania

3. Poza danymi wymienionymi w punkcie 2, żadne inne dane nie będą zbierane przez Administratora danych.

4. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się, niezależnie od możliwości kontaktu korespondencyjnego na podany powyżej adres siedziby, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: rami.poznan@gmail.com.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz udzielonej przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli dodatkowo dobrowolnie ją wyrazi - w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu i ze wszystkich funkcji systemu Zamówień na Towary oferowane w Sklepie. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysyłki towaru pod wskazany przez Klienta adres, założenia i utrzymywania Konta Użytkownika oraz do celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z punktem 14.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności sklepu pod adresem www.panipanigadzet.pl.

8. Każdy Klient, którego dane osobowe dotyczą, może żądać od Administratora danych dostępu do tych danych osobowych, które jego dotyczą, a także może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

9. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą osoby trzecie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu, w szczególności uczestniczące w realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w tym zawartej umowy sprzedaży. Odbiorcami Danych Osobowych Klienta będą podmioty pośredniczące w zamawianiu usług kurierskich, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie w celu nadania przesyłki oraz podmioty prowadzące serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

10. Każdemu Klientowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych, zgodnie z RODO. Oznacza to, że Klient, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych, któremu dostarczono te dane osobowe, w przypadkach określonych w RODO.

11. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 6 oraz ust. 14, zgoda taka na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili odwołana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej odwołaniem oraz na przetwarzanie danych osobowych na podstawie wskazanej w ust. 6 powyżej.

12. Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub inny wyznaczony organ nadzorczy, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą, narusza przepisy RODO.

13. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w punkcie 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu. W przypadku niepodania określonych danych osobowych nie jest możliwe korzystanie ze Sklepu i składanie Zamówień.

14. Każdy Klient może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów pochodzących nie tylko od Administratora danych, lecz także od innych podmiotów. Administratorem danych jest ten sam podmiot, tj. R&M Rafał Mieńciuk z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ul. Anny danysz 21, NIP: 7822416440, Regon: 147309663. Zgoda ta ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie nie wpływa na samą możliwość korzystania ze Sklepu.

15. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym wskazanego w ust. 14 powyżej, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi danych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

16. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie wskazanej w ust. 14 powyżej, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient, którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

17. Dane zebrane od Klientów przetwarzane w sposób określony powyżej nie będą wykorzystywane do profilowania ani nie będzie w stosunku do nich wykorzystywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Polityka dotycząca plików „cookies”

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

2. Pliki cookies przechowywane są w celu obsługi Witryny, zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów, dla celów statystycznych, badania potrzeb Klientów, doboru reklam odpowiednio do zainteresowań Klienta korzystającego z Witryny, przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu z Witryny itp.

3. Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

4. Z uwagi na fakt, że większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości, Klient, który nie wyraża zgody, aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

a) w przypadku przeglądarki Internet Explorer należy– wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies,

b) w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox należy – wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”,

c) w przypadku przeglądarki Opera należy – wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”,

d) w przypadku przeglądarki Google Chrome należy – z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz” Ustawienia plików cookie”.

5. Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Klientów przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

6. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na urządzeniu Klienta może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Witryny.

7. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Witryny w przypadku, gdy Klient ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

Zmiany w Polityce Prywatności

1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Klientów.

2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane w Witrynie, nie będą jednak miały zastosowania do Klientów, których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z poprzednio obowiązującą Polityką Prywatności.

3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.