§ 1 Definicje

1. Sprzedający – R&M Rafał Mieńciuk z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ul. Anny Danysz 21.

2. Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu Internetowego.

3. Sklep Internetowy (Sklep) serwis internetowy dostępny pod adresem www.panipanigadzet.pl.

4. Produkty (produkty) towary prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy umowa sprzedaży.

5. Klient osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty oferowane w Sklepie.

6. Konsument osoba fizyczna, która nabywa produkty od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Użytkownik każda osoba odwiedzająca stronę internetową prowadzoną dla Sklepu.

8. Rejestracja proces zakładania konta przez Użytkownika na stronie internetowej Sklepu, wiążący się z podaniem danych osobowych.

9. Konto Użytkownika (Konto) oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na stronie internetowej Sklepu.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.panipanigadzet.pl.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego www.panipanigadzet.pl (dalej jako „Sklep”) jest R&M Rafał Mieńciuk z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ul. Anny Danysz 21, NIP: 7822416440, Regon: 147309663, adres e-mail: rami.poznan@gmail.com (dalej jako Sprzedający).

3. Sprzedający świadczy sprzedaż detaliczną towarów na zasadach w nim określonych.

4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

5. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych, tj:

a) posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet i dostępem do poczty elektronicznej,

b) posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym przeglądarki internetowej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji, tj. funkcją możliwości zapisu plików Cookies,

§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Realizacja zamówień złożonych w dni robocze po godz. 7:00, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpocznie się następnego dnia roboczego.

3. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji w Sklepie lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję "kupuję bez rejestracji". W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

4. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, ulicy, nr domu i lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, aktywnego adresu e-mail, nr telefonu, wybranie opcji kupuję jako „osoba prywatna”, bądź „firma” oraz ustawienie hasła (i powtórzenia go w odrębnym polu).

5. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

6. Klient, który nie dokonał rejestracji w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a) podać adres e-mail oraz dane do wysyłki produktu wskazane w ust. 9 lit b poniżej,

b) zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

7. Klient składa zamówienie, wskazując produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

8. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

a) zamawiany produkt;

b) adres, na jaki ma być dostarczony produkt (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo);

c) sposób dostawy;

d) sposób płatności.

e) imię i nazwisko.

9. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedającym umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

10. Na wskazany przez Klienta adres email w ciągu 5 dni roboczych Sprzedający wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, bądź odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji wówczas, gdy:

a) produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedającego,

b) Klient nie odebrał produktów objętych poprzednim zamówieniem.

11. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

§ 4 Dostawa produktów

1.Dostawa produktów odbywa się kurierem, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy Inpost lub POCZTEX

2.Termin dostawy produktów wynosi maksymalnie do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia.

3. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu.

4.Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po informacji o przesyłce pobraniowej (jeśli zaksięgowanie lub informacja nastąpi do godz. 7:00).

§ 5 Cena produktów

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 6 Sposoby Płatności

Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy – dane do przelewu: R&M Rafał Mieńciuk, ul. Anny Danysz 21 60-462 Poznań, nr rachunku bankowego: 80 1140 2004 0000 3402 7520 9649

b) przy odbiorze, czyli za pobraniem.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest udostępniony pod tym adresem

2. Udostępnienie przez Sklep wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na adres Sklepu wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić również poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu : rami.poznan@gmail.com.

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument jest obowiązany odesłać produkt niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz), na adres Sklepu w stanie niezmniejszającym wartości produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu . Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania czynności koniecznych do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu . Zwracany produkt powinien być opakowany tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy wskazany na stronie internetowej Sklepu sposób dostawy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwracane produkty, które są wysłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Dane Osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa i nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, które nie uczestniczą w realizacji zamówienia.

2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego Danych Osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922).) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, za wyjątkiem podmiotów wskazanych w ust. 2 powyżej. Klient ma stały wgląd do udostępnionych przez siebie Danych Osobowych oraz ich uzupełnienia, poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Dane Osobowe Klienta mogą być udostępniane na żądanie uprawnionego organu państwowego, na podstawie i w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

4. Klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych Osobowych w celach marketingowych,,

5. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług oraz sprzedaży detalicznej produktów.

§ 9 Reklamacje

1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno (aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji), zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: )

a) Imię i nazwisko,

b) numer zamówienia

c) opis niezgodności towaru z umową,

d) datę zakupu

3. Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

4. Postanowienia określone w ust. 1- 3 powyżej nie znajdują zastosowania do podmiotów nie będących Konsumentami w stosunku do których uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone.

5. Jeśli do produktu jest dołączona oryginalna karta gwarancyjna producenta lub importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

6. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.

8. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a) wad fabrycznych produktu,

b) uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu produktu do Sprzedającego,

c) niezgodności produktu z treścią umowy sprzedaży,

zwanych dalej łącznie „Wadami”.

9. W przypadku stwierdzenia Wady Klient powinien odesłać na swój koszt produkt na adres Sklepu wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.

10. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu produktu oraz formularz reklamacji. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany produkt będzie odsyłany na koszt Klienta.

12. Ryzyko uszkodzenia zwracanego produktu podczas transportu ponosi Klient.

13. Jeżeli do produktu nie jest dołączana karta gwarancyjna podstawą do świadczeń gwarancyjnych jest dokument potwierdzająca zakup reklamowanego produktu.

14. Okres gwarancji udzielanej przez Sklep wynosi 12 miesięcy i biegnie od daty zakupu wskazanej na dokumencie zakupu produktu.

15. Ujawnione w okresie gwarancji Wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 60 dni od daty dostarczenia produktu wraz dokumentami , które zgodnie z regulaminem są wymagane do złożenia reklamacji. W przypadku konieczności uzyskania opinii producenta z siedzibą za granicą, termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o dodatkowe 30 dni, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.

16. Wymienione lub naprawione produkty będą odesłane na koszt Sklepu przesyłką pocztową lub kurierską na adres Klienta wskazany w formularzu reklamacji.

17. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz niekompletnej przesyłki będą rozpatrywane tylko wówczas, jeżeli w Dowodzie Dostawy zostanie zawarty opis uszkodzenia produktu potwierdzony przez Przewoźnika.

18. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta wszelkie koszty pokrywa Klient.

§ 10 Usługi Elektroniczne Sklepu Internetowego

1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas konieczny do kompleksowego zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta (obejmujący zarówno czas przewidziany na odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży, jak również czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta). Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej w § 2 ust. 2.

2. Usługa Elektroniczna "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

3. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

4. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

7. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej Sklepu, zgodnie z aktualną wiedzy technicznej.

8. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu Klient może zgłaszać na adres mailowy wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.

10. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu.

11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedającego. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

12. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony. Zawarcie Umowy następuje z momentem złożenia zamówienia przez Klienta.

13. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez wskazywania przyczyny wypowiedzenia.

14. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron, jak również jej rozwiązanie za porozumieniem jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

§ 11 Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa mogące znaleźć zastosowanie.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla strony internetowej Sklepu, Właściciela Sklepu, bądź innych Klientów, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.